บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

บริษัท พสัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง(Consults) และงานออกแบบวิศวกรรม โครงสร้าง ซึ่งมีผลงานที่ผ่านมามากมาย อาทิ คอนโดมิเนียม, โรงแรม,รีสอร์ท, บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, โรงงาน ,คลังสินค้าขนาดใหญ่ ,อาคารสูง ตลอดจนอาคารของภาครัฐและเอกชน เป็นต้น   

ชื่อบริษัท
บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่จดทะเบียน

61/127 อาคารทาบโลกา ชั้นที่ 4 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ที่ตั้งบริษัท

61/10 ซอยทวีมิตร 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-066 5381 ถึง 82
โทรศัพท์ 02-066 5381 -82 โทรสาร 02-052 5788

การก่อตั้งบริษัท
28 มิถุนายน 2548
ทุนจดทะเบียน
2,000,000.00 (สองล้านบาทถ้วน) ชำระเต็ม

นโยบายในการบริหารงานภายในบริษัท
• เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาขนาดกลางที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
• มอบผลตอบแทนที่ดีต่อพนักงานและผู้ถือหุ้นบริษัท
• ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับใช้ความสามารถของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและทันการ
• นำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการทำงาน
นโยบายในการให้บริการต่อลูกค้า
• ใช้บุคลากรที่มีคุณภาพสูงในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• ทำงานอยู่ภายใต้จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
• ใช้เทคโนโลยีที่เหมะสมต่อความต้องการของลูกค้า
• ผลงานจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะต้องอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดให้
• ดำเนินงานให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ
   

การศึกษาและวิเคราะห์
• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• การจัดทำงบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
• การศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
• ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
• ระบบไฟฟ้ากำลัง
• ระบบโทรศัพท์
• ระบกระจายเสียง
• ระบบโทรทัศน์
• ระบบอาคารอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันฟ้าผ่า
   
การออกแบบ
• การจัดทำผังแม่บท
• การออกแบบเบื้องต้น
• การออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง
• การจัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้าง
วิศวกรรมเครื่องกลและปรับอากาศ
• ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
• ระบบทำความร้อนและความเย็น
• ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน
• การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
   
การบริหารงานก่อสร้าง
• การวางแผนงานการก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
• การจัดทำเอกสารสัญญาและการประกวดราคา
• การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
• การตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับงาน
วิศวกรรมโครงสร้างและโยธา
• ระบบฐานราก
• ระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
• ระบบโครงสร้างเหล็ก
• ระบบโพสเทนชั่น
• ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป
• งานถนน สะพาน เขื่อน
   
ที่ปรึกษางานวิศวกรรม
• การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
• การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน
• การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• การปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
• การควบคุมการทำงานและการบำรุงรักษา
• ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานและในอาคาร

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
• การวางแผนป้องกันอัคคีภัย
• ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
• ระบบบันไดหนีไฟอัดอากาศ
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

   
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
• ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา
• ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย
• ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
• ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ
• การควบคุมมลภาวะอากาศ
• ระบบผลิตและจ่ายน้ำร้อน
• ระบบผลิตและจ่ายไอน้ำ
• ระบบสระว่ายน้ำ
• ระบบชลประทาน